Salme 101 ‒ Om nåde og rett vil jeg synge

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Om nåde og rett vil jeg synge,
                 synge for deg, min Gud.
  2 Jeg vil gå frem på rettferdighets vei,
                 når vil du komme meg imøte?
     Med oppriktig hjerte vil jeg ferdes i mitt hus,
  3            aldri la øynene hvile på nidingsdåd.
     Jeg hater den ondes verk,
                 over meg får det ingen makt.
  4 Langt fra meg det falske hjerte,
                 den onde kjenner jeg ikke.
  5 Den som taler ondt om sin neste, byr jeg å tie.
                 Det stolte øye og det hovmodige
                 hjerte kan jeg ikke tåle.
  6 Til landets trofaste søker mitt øye,
     hos meg skal de bo,
                den som vandrer i uskyld, skal tjene meg.
  7 Ingen som farer med svik, skal bo i mitt hus.
     Ingen som taler løgn,
                 skal bestå for mine øyne.
  8 Hver morgen bringer jeg de gudløse til taushet.
                 Jeg vil utrydde hver udådsmann
                 av Herrens by.

Salme 101 klassifiseres som en kongesalme (se kommentarene til salmene 45 og 72). Salme 101 tilhører den fjerde av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på tirsdag i uke 4. KF-TIDEBØNN benytter ikke salme 101 i ukens laudes eller vesper.

Sprikende tolkninger

Det er ganske forvirrende å lese hvor ulikt ekspertene tolker denne salmen. De fleste er imidlertid enige om én ting: Salmen tilhører kategorien kongesalme. Pave Johannes Paul II benekter kanskje ikke det, men likevel overrasker han oss litt med å skrive at salmen tegner portrettet av den ideelle politiker, som mener at verden må ledes ut fra guddommelige retningslinjer, med perfekt moralsk integritet og et bestemt engasjement for å bekjempe alle former for urettferdighet [John Paul II 2004:239]. Det er antakelig et forsøk på å aktualisere denne gamle salmen til vår tids situasjon.

Noen [bl.a. Brown m.fl. 1990:543] mener at det er kongen som taler i de fem første versene og at resten av salmen er lagt i Guds munn. Andre hevder at kongen fører ordet i hele salmen, og da blir tolkningen noe annerledes. I så fall kunne den være en slags programerklæring som kongen uttaler når han blir innsatt på tronen eller ved en årlig minnefest for denne begivenheten.

Mot denne bakgrunnen er det kanskje ikke enkelt å vite hva vi skal ha i tankene når vi ber denne salmen. Paven har et forslag i den samme kommentaren som ble sitert ovenfor. Han mener at denne laudessalmen ‒ som altså er en morgenbønn ‒ kan leses som et program for den troende, som skal begynne sin arbeidsdag og som skal omgås sin neste. Han innser imidlertid at det siste verset i så fall byr på en vanskelighet, for må vi hver morgen bringe de gudløse til taushet og å utrydde hver udådsmann? Hans løsning er «from», men nokså fjernt fra versets ordlyd: Han foreslår at vi, i stedet for å tolke teksten bokstavelig, skal tenke på å luke alt ondt ut fra egne tanker og handlinger.

En personlig bønn

Hva gjør vi når synspunktene spriker så mye? Hva skal vi ha i tankene når vi støter på denne salmen i tidebønnen? Jeg kan ikke løse floken og si hva som er rett og galt blant de sprikende tolkningene. Det får bli en faglig debatt mellom ekspertene. La meg derfor bli litt personlig og si litt om hvordan jeg som salmebruker forholder meg til salme 101.

Uansett hva som var salmistens egentlig intensjon da han skrev salmen, har jeg selv valgt å lese noe av nåtidens situasjon inn i den. Jeg må med en gang innrømme at jeg til en viss grad ble inspirert av pavens kommentar, som jeg kort refererte ovenfor, da jeg bestemte meg for å be salmen for alle som har makt og myndighet i verden, om at de med Guds hjelp må bidra til fred, rettferdighet og velferd for alle folk.

De fleste konger er i dag ribbet for den makten de hadde i tidligere tider. For meg er derfor salmens hovedperson ikke kongen. Alle land har imidlertid personer og instanser som regjerer, gir lover og dømmer med varierende grad av fornuftig maktfordeling. Det er dem jeg ber for. Jeg ønsker at Gud skal inspirere dem og hjelpe dem til å fremme alt som gir folk trygghet, velferd og alt annet som gjør livet godt. Med den intensjonen synes jeg mye faller på plass i salmeteksten.

— Om nåde og rett vil jeg synge, synge for deg, min Gud [v 1], for at du skal hjelpe dem som styrer å skape et samfunn hvor omsorg og rettferdig fordeling av godene lar seg realisere.

— Når vil du komme meg imøte? [v 2] Du har selv, min Gud, lært meg å be komme ditt rike. Ja, det er nettopp det jeg ber om. Hør mine bønner! – så verden gradvis kan bli litt mer slik gudsriket på jorden skal være.

— Jeg hater den ondes verk [v 3], og jeg håper at du, Gud, kan hjelpe dem som har makt og myndighet i deres kamp mot urett, vold og terror.

— Langt fra meg det falske hjerte [v 4]. Jeg vet at du ikke tåler usannhet, falskhet og korrupsjon. Gi vår ledere innsikt og evne til å fremme sannhet og ærlighet i samfunnet. La dem ikke tåle eller bruke fake news og usann propaganda.

— Den som taler ondt om sin neste, byr jeg å tie [v 5]. Folk trenger åpenhet og trygghet. Kjære Gud styrk alle krefter som arbeider for integrering, ytringsfrihet og sunn dialog, slik at det kan bygges broer mellom mennesker og ikke hat og diskriminering.

— Hver morgen bringer jeg de gudløse til taushet. Jeg vil utrydde hver udådsmann av Herrens by [v 8]. Min Gud, du vet bedre enn meg hvor mye ondskap det er blant menneskene. Av og til må folk dessverre forsvare seg mot onde angrep. Derfor ber jeg deg at du hjelper dem som kommer i slike situasjoner ‒ enkeltpersoner, grupper eller nasjoner ‒ om å utøve forsvar og makt med klokskap og medmenneskelighet, slik at måtehold og menneske­rettigheter blir ivaretatt.

Til slutt: Ovenfor refererte jeg uenigheten om hvem som er den talende stemmen i denne salmen. For meg er saken ganske enkel: Når jeg ber salme 101, er det jeg som låner den talendes formuleringer og bruker dem til å uttrykke mine intensjoner.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme101

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼