Salme 117 ‒ Kort og godt

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Lovsyng Herren, alle folk,
                pris ham, alle folkeslag.
  2 Stor er hans miskunn mot oss.
                Herrens troskap varer evig.

Salme 117 klassifiseres som en lovsang. Den er en hallel-salme (se kommentaren til salme 113). Salmen tilhører den siste av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på lørdag i både uke 1 og uke 3. KF-TIDEBØNN benytter den i vesper på tirsdag.

Salme 117 er den korteste i Salmenes bok. Den er så kort at noen mener den kan ha vært brukt som en avsluttende formel, en doksologi, etter liturgiske handlinger eller etter andre salmer, omtrent på samme måte som man i TIDEBØNNENE tilføyer lovprisningen av Treenigheten etter alle gammeltestamentlige og nytestamentlige salmetekster:

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all. Amen.

Siden denne salmen er så kort og ukomplisert, kan vi benytte anledningen til å se på noen vanlige trekk ved mange av tekstene i Salmenes bok.

Lovprisning. Salme 117 viser oss, i all sin enkelhet, grunnskjemaet for de gammeltestamentlige lovprisningshymnene. De begynner som regel med et uttrykk for lovprisning, gjerne som en invitasjon eller et imperativ, akkurat som her: Lovsyng Herren […] og i neste halvvers pris ham […] Senere kommer så begrunnelsen for hvorfor det er riktig og nødvendig ære Gud på den måten. I denne salmen finner vi forklaringen i det andre verset. Enklere kan det ikke være.

Parallellisme. Salmen illustrerer også veldig godt parallellismen, et viktig poetisk virkemiddel i mange av Bibelens tekster: Et uttrykk blir straks gjentatt noe omformulert. Quesson [1978:266] gir oss denne informasjonen:

[Parallellismens gjentakelse] gir et hørbart uttrykk for balanse, som forsterkes ved at jødene synger versene samtidig som de vugger fra høyre til venstre i en slags hellig dans (slik man ser at man gjør også i dag i synagogene og foran Klagemuren i Jerusalem).

Det første verset i salmen oppfordrer to ganger til lovprisning med variasjon i disse to ordparene: Lovsyng ‒ pris og folkfolkeslag. Vi finner parallellisme i det andre verset også, hvor nøkkelordene er miskunn og troskap.

Miskunn og troskap. Siden vi ber salmen i en oversettelse, legger vi kanskje ikke merke til at det andre verset bruker to viktige ord, som uttrykker Jahves omsorg: miskunn og troskap. De er et ekko av det Jahve ropte til Moses på Sinai da han sluttet en pakt med jødefolket:

Herren gikk forbi ham og ropte: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! […]» [2 Mos 34:6]

På hebraisk er det første av de to nøkkelordene ḥesed, som i teksten ovenfor er gjengitt med «miskunn», og som mange engelskspråklige forfattere oversetter med «steadfast love» (se mer om det i kommentaren til salme 136). Det andre ordet er ’emeth, som uttrykker «troskap» eller «sannhet». Det gamle testamentet bruker mange ganger disse to sentrale begrepene som uttrykk for jødefolkets tillit til Gud; i salmene finner vi dem ofte.

Universelt budskap. Det er også viktig å legge merke til at salmistens oppfordring til lovprisning ikke bare gjelder jødefolket, han retter den til alle folk, salmens budskap er universelt. Jahve er ikke bare Gud for det utvalgte folket: Han er alles Gud, han er den eneste Gud (for å uttrykke det med en parallellisme her også). Det er grunnen til at Paulus siterer salmen når han oppmuntrer hedningene til å omvende seg til kristendommen:

For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene, men også for at hedningfolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. Som det står skrevet: […] Og igjen: «Lovsyng Herren, alle folk, pris ham, alle folkeslag.» [Rom 15:8‒9,11]

Til slutt et godt råd: Siden salme 117 er så kort, er det er lett å lære den utenat. Så kan vi bruke den som en «skuddbønn» når vi i løpet av dagen har lyst til å lovprise Herren.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme117

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼