Salme 123 ‒ Til deg løfter jeg mine øyne

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Til deg løfter jeg mine øyne,
                du som troner i himmelen.
  2 Som tjenerens øyne følger sin herres hånd,
                som tjenestepiken følger sin frues hånd,
     slik følger våre øyne Herren, vår Gud,
                inntil han er oss nådig.
  3 Miskunn deg, Herre, miskunn deg over oss,
                for vi er rikelig mettet med hån.
  4 Vår sjel er mettet til overflod
                med hån fra de rike
                og spott fra de hovmodige.

Noen klassifiserer salme 123 som en tillitssalme og andre som en kollektiv klagesalme, og det ser ut til at salmen har elementer av begge typene. Den tilhører gruppen festreisesalmer og ble blant annet brukt ved pilegrimsvandringene til Tempelet i Jerusalem; se mer om det i kommentaren til salme 121. Salme 123 tilhører den siste av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på mandag i uke 3. KF-TIDEBØNN benytter ikke salme 123 i ukens laudes eller vesper.

Denne salmen er en av de inderligste bønnene i hele Den hellige skrift, enkel og direkte, tillitsfull og trygg, formulert ut fra nød og med mye håp,

skriver Brueggemann & Bellinger i sin fine kommentar til Salmenes bok [2014:531]. Det er en god beskrivelse. Salmen er så ukomplisert, at den godt kunne stå uten ytterligere kommentar.

Vi skal bare se på et par fine detaljer.

Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen

Slik begynner salmen. Vi gjør ofte det motsatte; vi lukker øynene og bøyer hodet når vi ber. Det er ikke noe galt i det. Denne holdningen passer godt for den indre dialogen med Gud, og den uttrykker ydmykhet og anger hos en som erkjenner sin uverdighet, akkurat som tolleren i Jesu lignelse. Han gjorde det motsatte av hva salmen sier, han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: «Gud, vær meg synder nådig!» [Luk 18:23]

Vi må imidlertid ikke glemme salmens oppadrettede og åpne holdning. Den er et annet uttrykk for dialogen med Gud. «Himmelen» er en rik metafor for den usynlige og allestedsnærværende Gud i sitt evige domene. Når vi samtaler med en person, er blikkontakten viktig. Det gjelder også samtalen med Gud. Legg merke til at både salme 123 og Fadervår henvender seg til Gud i himmelen. I evangeliene leser vi flere steder at Jesus faktisk vender blikket oppover når han ber, som om han ville etablere blikkontakt: Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og velsignet dem [Luk 9:16]. Når vi gjør det samme, er ikke vårt blikk enveis, for Herren skuer ned fra himmelen, han ser alle mennesker [Sal 33:13; se også Sal 14.2] ‒ blikkene våre møtes. Gud «ser» selvsagt ikke med fysiske øyne, og vi «ser» ham ikke på konkret måte; dette er billedlig tale for noe som er vanskelig å uttrykke annerledes [Solberg 2010:15‒29].

Kanskje vi også av og til skulle be med blikket vendt mot himmelen.

Slik følger våre øyne Herren

Når vi fortsetter, legger vi merke til at «øyne» er et bilde som videreføres og varieres i det andre verset. Her dreier det seg om blikket som en tjenende person retter til den som står over ham, ikke bare for å kunne motta ordre, men også omsorg. Salmisten bruker relasjonen mellom tjener og herre som et bilde på vårt samspill med Herren ‒ med stor «H». Med tjener og herre har vi lett for å assosiere underordning og utbytting, men her er det den respektfulle og kjærlige gjensidigheten som er poenget. Vi gir Gud vår tro, tilslutning og tillit ‒ og i beste fall også våre gode gjerninger ‒ og fra ham mottar vi hans rike velsignelse og omsorg ‒ og miskunn når vi har feilet: inntil han er oss nådig.

Bibelen er for øvrig full av referanser til personer som karakteriseres som «tjener» i forholdet til Gud, blant annet Jakob, Moses og David, og til engelen sier Maria: Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. [Luk 1:38] Det mest paradoksale eksemplet på tjeneste gir imidlertid Jesus oss når han, Guds egen Sønn, vasker disiplenes føtter [Joh 13:1‒17] ‒ der er relasjonen snudd opp ned.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme123

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼