Salme 20 ‒ Herren bønnhøre deg på nødens dag

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Herren bønnhøre deg på nødens dag,
                Jakobs Gud berge deg ved sitt navn.
  3 Han sende deg hjelp fra sin helligdom.
                Han støtte deg fra Sion.
  4 Han komme dine offergaver ihu,
                og finne ditt brennoffer godt.
  5 Han gi deg etter ditt hjertes ønske,
                og fullføre alt du håper på.
  6 Så vi kan juble over din frelse og opphøye Guds navn.
                Herren oppfylle alle dine bønner.
  7 Nå vet jeg at Herren gir sin salvede seier.
                Han svarer ham fra sin høye himmel
                med storverk av sin høyre hånd.
  8 Noen setter sin lit til vogner og hester.
                Vi påkaller Herrens vår Guds navn.
  9 De snubler og faller.
                Vi holder oss oppreist og står støtt.
10 Herre, gi kongen seier.
                Hør oss den dag vi roper til deg.

Salme 20 klassifiseres som en kongesalme (se kommentarene til salmene 45 og 72). Salme 20 tilhører den første av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på tirsdag i uke 1. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Gud berge deg ved sitt navn

I  salme 20 formulerer salmisten en bønn for en konge, kanskje i forbindelse med en militær konflikt. Folket uttrykker sin tillit til Gud og ber ham gi kongen seier [v 10].

Et godt eksempel på hvordan en slik bønn kan ha blitt brukt i gammeltestamentlig tid, finner vi i 2. Krønike­bok. Der leser vi hvordan kong Josjafat ba til Herren da flere fiendtlige stammer gikk til krig mot ham. Josjafats bønn har et visst slektskap med salme 20, der det er Guds navn [vv 2,6,8] som gir håp om seier. (Se kommentaren til salme 135 om Guds navn.)

Herren bønnhøre deg på nødens dag, Jakobs Gud berge deg ved sitt navn. Han sende deg hjelp fra sin helligdom. […] Herre, gi kongen seier. Hør oss den dag vi roper til deg. [vv 2‒3,10]

Tilsvarende ber kong Josjafat i forgården til Herrens tempel:

Hvis noe ondt rammer oss, sverd, straff, pest eller sult, da vil vi stille oss foran dette huset, for ditt ansikt; for i dette huset bor ditt navn. Vi vil rope til deg i vår nød, og du vil høre og frelse. [2 Krøn 20:9]

Ifølge krønikeren ble kongen bønnhørt uten at det var nødvendig å sette sin lit til vogner og hester [v 8] ‒ den tidens krigsmaskin ‒ for de fiendtlige stammene begynte å krige innbyrdes, slik at Josafat og hans folk ble reddet uten å løfte et våpen.

(I parentes bemerket kan vi notere oss at salme 20 har vært inspirasjonen til salmer for vår tids monarker i mange land. Det gjelder også vår kongesalme, Gud sign vår konge god! hvor det står at kongen er Trofast i liv og død, tapper i krig og nød.)

Mange synes det er vanskelig å gjøre kongesalmene til en personlig bønn. Hvorfor skal vi i dag ‒ i fredstid! ‒ be om seier for en ganske krigersk konge? I Norge er det ekstra paradoksalt, for vi har en konstitusjonell monark uten militær makt, og i mange andre land har de ikke konge i det hele tatt.

Om vår fred skulle bli truet, kan salme 20 selvsagt ha sin funksjon. Da kan vi ganske enkelt omskrive salmens ord om kongen til en bønn om at våre myndigheter må lykkes i arbeidet for å gjenopprette freden. I en krisesituasjon har nok mange har brukt denne salmen og lignende tekster i Salmenes bok på denne måten.

Men når situasjonen er en annen, hvordan kan vi da be en slik kongesalme? La oss se på andre muligheter.

Herren gir sin salvede seier [v 7]

I salmen står det at Herren gir sin salvede seier. Israelittenes konger ble salvet, men det er ikke helt sikkert at salmisten har hatt en av disse kongene i tankene. Etter hjemkomsten fra eksilet i Babylon utviklet det seg nemlig en forventning om en kommende frigjører, og mange tror at det er dette håpet som kommer til uttrykk i salmen.

Nokså sent i den gammeltestamentlige historien, etter at tekstene i Salmenes bok ble skrevet og redigert, utviklet denne forventningen til et håp om en salvet frigjører, en kongelig Messias [Daly-Denton 2010:143; det står mer om dette i kommentarene til salmene 110 og 144]. Da er det ikke overraskende at den kristne tradisjonen ofte tolker salme 20 kristologisk, for både det hebraiske ordet maschiach (Messias) og det greske khristos (Kristus) betyr «salvet». Derfor kan vi lese i Johannesevangeliet at apostelen Andreas sier «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». [Joh 1:40‒41] Flere steder i evangeliene bekrefter Jesus selv at han er både Messias og konge, for eksempel her:

Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» […] Så påla han [Jesus] disiplene ikke å si til noen at han var Messias. [Matt 16:16,20]

Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. [Joh 18:37]

Her er en pavelig kommentar og appell:

Det er lett å forstå hvordan den kristne tradisjonen omdannet denne salmen til en lovsang til Kristus Kongen, «den Salvede» fremfor noen («Messias»). Han kommer til verden uten våpen, men med Åndens styrke. Han rettet det definitive angrep på ondskap og svik, mot arroganse og stolthet, mot løgn og egoisme. […] Selv om salmen er knyttet til krigens vesen i den historiske sammenhengen, kan den bli tatt som en oppfordring til aldri å tillate seg selv å bli tiltrukket av vold. [John Paul II & Benedict XVI 2006:40‒41]

Men er ikke dette å gjøre vold på den opprinnelige salmeteksten? Er ikke det å tillegge salmen en mening som kanskje ikke var i salmistens tanker? Bibelvitenskapelig er det korrekt, men samtidig kan det være på sin plass å minne om de to lesemåtene typologi og eisegese: På den ene siden er det god gammel kristen tradisjon å se på salmens konge som en type for Kristus, og på den andre er det helt legitimt legge egne intensjoner inn i salmene når de blir brukt i dag.

Når vi leser salme 20, kan vi altså ha Kristus-kongen og bønnen fra Fadervår i tankene: Komme ditt rike. Selv om salmen viser til en kongelig kontekst med en militær trussel, er den fromheten som denne salmen viser en påminnelse om at bønn kan være den rette troshandling i nødens tider.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme20

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼