Salme 21 ‒ Kongen setter sin lit til Herren

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Herre, kongen fryder seg over din styrke,
                din frelse fyller ham med jublende glede.
  3 Du har oppfylt hans hjertes ønske
                og ikke avslått hans leppers bønn.
  4 For du kom ham imøte med velsignelse og lykke,
                du har satt en krone av gull på hans hode.
  5 Han bad deg om liv og du gav ham det,
                en rekke av dager uten ende.
  6 Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
                med glans og prakt har du omgitt ham.
  7 Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
                Du fyller ham med glede for ditt åsyn.
  8 Kongen setter sin lit til Herren.
                Den Høyestes nåde verner ham mot fall.
[…]
14 Herre, reis deg i din velde.
                Med sang og spill vil vi ære din makt.

Salme 21 klassifiseres som en kongesalme (se kommentarene til salmene 45 og 72). Den tilhører den første av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i vesper på tirsdag i uke 1 (hvor også salme 20 benyttes), men fem svært krigerske vers [vv 9‒13] er utelatt. KF-TIDEBØNN benytter ikke salme 21 i ukens laudes eller vesper.

Salme 21 er beslektet med salme 20, som vi studerte i det forrige kapitlet; det som gjelder begge disse salmene, blir derfor ikke gjentatt her. Begge salmene uttrykker egentlig en konges tillit og takknemlighet til den frelsende Gud i en militær situasjon.

Den kristne tradisjonen har imidlertid bedt også denne salmen med et blikk på Jesus Kristus, Den nye pakts Messias og konge. Når de leser disse versene, er det mange som tenker på Kristi oppstandelse til en rekke av dager uten ende og himmelfart, hvor Faderen har satt ham til velsignelse for alle tider:

Han bad deg om liv og du gav ham det,
                en rekke av dager uten ende.
Stor er hans herlighet blitt ved din hjelp,
                med glans og prakt har du omgitt ham.
Du har satt ham til velsignelse for alle tider.
                Du fyller ham med glede for ditt åsyn.
[vv 5‒7]

Når vi ber denne salmen i dag, kan vi ‒ uansett om vi har den historiske kongesituasjonen eller Jesus i tankene, eller om vi fokuserer på Guds mektige omsorg for oss alle ‒ uttrykke håp og glede:

Herre, reis deg i din velde. Med sang og spill vil vi ære din makt. [v 14]

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme21

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼