Salme 67 ‒ Måtte folkene takke deg, Gud

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Gud være oss nådig og velsigne oss,
                han la sitt åsyn lyse over oss.
  3 Dine veier skal kjennes på jorden,
                din frelse blant folkeslag.
  4 Måtte folkene takke deg, Gud,
                      alle folkeslag love deg
.
  5 Måtte folkene juble og synge,
                for du dømmer jorden med rettferd.
     Du dømmer folkene med rettsinn,
                du styrer alle jordens folk.
  6 Måtte folkene takke deg, Gud,
                      alle folkeslag love deg.
  7 Landet har gitt sin grøde,
                Gud, vår Gud, har velsignet oss.
  8 Gud velsigne oss,
                all jorden frykte ham.

Salme 67 klassifiseres både som en lovsang og som en kollektiv takkesalme. Den tilhører den andre av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

Linjen Du dømmer folkene med rettsinn [v 5] mangler i Bibelen 2011 og mange andre bibeloversettelser. Den er hentet fra Codex Sinaiticus, et gammelt manuskript som inneholder en gresk oversettelse av deler av Det gamle testamentet [Deissler 1966:311].

TIDEBØNNENE bruker denne salmen både i vesper på onsdag i uke 2 og i laudes på tirsdag i uke 3; i tillegg er den en alternativ invitatoriesalme (se mer om det i kommentaren til salme 95). KF-TIDEBØNN benytter den i laudes på lørdag.

Når vi leser Salmenes bok, ja, faktisk når vi leser hele Det gamle testamentet kan vi bli forundret over at Gud bare synes å være opptatt av en liten folkegruppe, jødefolket. De er Abrahams etterkommere, og med dem har Gud gjennom folkets historie inngått pakter. Vi som lever i dag og som har et globalt perspektiv på tilværelsen, kan undres oss over hvorfor Gud tilsynelatende bare er opptatt av dette utvalgte folket. Da kan det være nyttig og godt å lese og be salme 67.

Denne korte og vakre salmen – som blir klassifisert både som en lovsang og som en kollektiv takkesalme – har en enkel struktur. Den har tre deler som er adskilt av et refreng, som gir et sammendrag av hele salmens budskap:

        Måtte folkene takke deg, Gud, alle folkeslag love deg [vv 4,6].

Hvorfor vi skal takke Herren og love ham, får vi høre i de andre versene, og det sier de på så likefrem måte at det ikke er mye å kommentere. Én ting er det imidlertid viktig å merke seg: Salmen har et universelt perspektiv som er sterkere enn i de fleste andre tekstene i Salmenes bok.

Dette perspektivet er resultatet av to parallelle utviklinger i den gammeltestamentlige perioden.

Den ene utviklingen gjelder synet på Gud. I begynnelsen av jødefolkets historie ble han på hebraisk kalt El eller Elohim og oppfattet som én Gud blant mange andre guder, riktignok mektigere enn dem. Etter hvert vokste imidlertid erkjennelsen fram at det bare var én Gud. Moses møtte ham i en brennende tornebusk og fikk vite hans navn: Jahve [2 Mos 3:14]; og da Moses senere lærte folket om de ti bud, innledet han med noe som er blitt jødenes daglige trosbekjennelse, Shema:

        Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. [5 Mos 6:4]

Den andre utviklingen gjelder hvem som er Guds folk. Til å begynne med så Abrahams etterkommere på seg selv som skilt fra de andre folkene, ikke bare i verdslig, men også i religiøs, forstand. Det var dette folket, og bare det, Gud hadde sluttet en pakt med; jødefolket var Guds utvalgte folk; men med den gryende erkjennelsen av at Jahve var den eneste Gud, kom også erkjennelsen av at han også måtte være Gud for andre folk, de kunne jo ikke være gudløse. At Jahve er Gud for alle folk, ble en sentral tanke hos flere av profetene. I Jesajaboken leser vi for eksempel om mange folk og om alle folk i disse to sitatene:

        Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens
        fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan
        ferdes på hans stier.
 […] » [Jes 2:3]

        For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk [Jes 56:7]

Den samme tanken finnes for øvrig allerede antydet da Gud velsignet Abraham:

        I deg skal alle slekter på jorden velsignes [1 Mos 12:3].

Det kan kanskje forvirre oss at mange andre salmer i Salmenes bok benytter ekskluderende navn på gudsfolket, navn som henviser til jødefolket alene, ofte personifisert med navnene til sentrale personer i folkets historie. Når vi for eksempel leser at Herren har utvalgt Jakob, gjort Israel til sin eiendom [Sal 135:9], henviser navnene Jakob og Israel til hele jødefolket. De andre folkene er glemt, eller kanskje til og med aktivt utelukket av salmisten. I en annen salme finner vi et sterkt uttrykk for denne utestengende holdningen:

        Han forkynte sitt ord for Jakob, gav Israel sine bud og dommer. Slik
        gjorde han ikke mot andre folk, de kjenner ikke hans lovbud
.
        [Sal 147:19‒20]

I andre salmer, som kanskje tilhører senere perioder i jødefolkets historie, finner vi imidlertid at flere folkegrupper blir inkludert. Salme 67 er i så måte et talende eksempel. Hvem er det nemlig som, ifølge denne salmen, er gjenstand for Guds omsorg og velsignelse og som skal svare ham med gudsfrykt, takk og lovprisning? Jo det er folkene ‒
i flertall! I denne salmen er det ikke en eneste ekskluderende referanse til jødefolket. Derimot forekommer ordene folk, folkene og folkeslag hele åtte ganger. I tillegg finner vi fire henvisninger til jorden, altså til alle jordens folk [v 5].

Disse retoriske gjentakelsene gjør at vi umulig kan overse salmistens budskap: Gud hadde til hensikt at alle mennesker skulle arve den velsignelsen som var lovet Israel. Det er derfor neppe tilfeldig at salmens første vers er en noe omskrevet kortversjon av den velsignelsen som Moses formidlet fra Herren til sin bror, ypperstepresten Aron:

        Herren velsigne deg og bevare deg!
        Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!
        Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!
        [4 Mos 6:24‒26]

Når vi derfor ber den fine salme 67, kan vi fryde oss over at vi alle er velsignet og kalt til å høre til i Guds folk, det folket som vandrer gjennom historien fra Abrahams kallelse til en kommende endetid. Som kristne har vi altså arvet fra den gammeltestamentlige jødedommen både læren om den ene Gud og ideen om det globale gudsfolket. Et sentralt tema i Det annet vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om kirken, Lumen gentium, er nettopp en teologi om Guds folk.

Som kristne er vi utvalgt, og vi er utsendt ‒ til alle folkeslag!

        Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler [Matt 28:19].

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme67

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼