Salme 84 ‒ Hvor elskelige er dine boliger

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Hvor elskelige er dine boliger,
                Herre, hærskarenes Gud.
  3 Min sjel vansmekter av lengsel etter Herrens forgård,
                mitt hjerte og legeme jubler
                mot den levende Gud.
  4 Spurven har funnet et hjem og
     svalen et rede for sine unger:
                – dine altere, Herre, min konge og min Gud.
  5 Salige de som bor i ditt hus,
                uten opphør skal de lovsynge deg.

  6 Salig den som i deg finner styrke,
                som gjerne går veien til Herrens hus.
  7 De vandrer gjennom den tørre dal
     som gjennom kildevang,
                høstregnet fyller den med velsignelse.
  8 Fra høyde til høyde går de,
                på Sion får de skue Gud.
  9 Lytt til min bønn, hærskarenes Gud, vår Herre,
                hør meg, Jakobs Gud.
10 Gud, vårt skjold, vend blikket hit,
                se på din Salvedes ansikt.

11 En dag i din forgård er bedre enn tusen andre,
                Tempelets terskel bedre enn gudløses telt.
12 For Herren er skjold og verge,
                Herren gir nåde og ære.
     Herren holder ingen goder tilbake
                for den som vandrer i uskyld.
13 Herre, hærskarenes Herre,
                salig er den som stoler på deg.

Salme 84 klassifiseres som en Sion-sang (se kommentarene til salmene 48, 87 og 122). Noen tilføyer at salme 84 også er en pilegrimssang. Den tilhører den tredje av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på mandag i uke 3. KF-TIDEBØNN benytter den ikke i ukens laudes eller vesper.

Det er en fryd å be denne fine salmen. Det er ikke uten grunn at Johannes Brahms valgte den til den vakre midtsatsen i Ein deutsches Requiem.

Vandringen mot Sion

Forfatteren av salme 84 begynner med å uttrykke glede og lengsel etter Herrens boliger og forgård [vv 2‒5]. Det er Tempelet i Jerusalem han har i tankene. Tidligere har han sett småfuglene som holder til der, og han skulle ønske at han selv også hadde sitt hjem nær den levende Gud.

Når vi leser videre, forstår vi at han er blant pilegrimer som vandrer mot Sion, tempelhøyden i Jerusalem [vv 6‒8]. Jødene i det gamle Israel drog vanligvis til Tempelet på årets tre store festdager. Siden salmen nevner høstregnet [v 7], kan det være at den aktuelle vandringen var i forbindelse med Sukkot, «løvhyttefesten» om høsten, som feiret minnet om folkets utvandring fra Egypt gjennom ørkenen til landet som Jahve hadde lovet dem [3 Mos 23:39‒43; se også kommentaren til salme 81]. Pilegrimene var altså underveis, en symbolsk «utvandring» hjemmefra mot Sion som «det lovede land». Denne delen av salmen avsluttes med at på Sion får de skue Gud [v 8]. Det kan tyde på at de har tempelhøyden i syne, eller kanskje de allerede er ved tempelporten. Å være i Tempelet er nemlig for dem å «se» Jahve, som har sin «bolig» i Tempelets innerste rom, Det aller helligste, der paktkisten står.

Salmens neste del er en bønn for den Salvede [vv 9‒10]. De bibelkyndige er litt usikre på hvem denne salvede kan være. Noen mener at han er kongen ‒ husk at det første Tempelet ble bygget av kong Salomo. Siden jødefolket ikke hadde noen konge etter hjemkomsten fra eksilet, mener andre at salmen henviser til den øverste i tempelhierarkiet, ypperstepresten. Uansett virker det rimelig at pilegrimene avslutter sin lange vandring med en bønn.

Til slutt uttrykker salmisten sin store glede ved endelig å være i målet for sin lange vandring [vv 11‒13].

Andre vandringer

Jødefolket hadde opprinnelig ikke noen tro på et liv etter døden, men en slik idé begynte å utvikle seg senere i den gammel­testamentlige perioden. Det er derfor blitt hevdet at man etter hvert la et nytt innhold i salme 84, et innhold som ikke hadde vært i salmistens tanker: Gudsfolket på vandring mot en kommende tilværelse i Guds nærhet etter døden. Hvor elskelige er dine boliger [v 1] ble i så fall sunget med en ny mening, og det var sikkert derfor Brahms benyttet denne salmen.

Kristne fanget selvsagt opp denne tanken og tolket den i lys av oppstandelsen. Når vi ber salme 84, kan vi følgelig minnes Jesu ord og gi uttrykk for vår lengsel etter himmelske boliger:

I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? [Joh 14:2]

Pilegrimsvandringer har vært en kristen tradisjon fra gammelt av. Akkurat som for jødene var og er målet et hellig sted ‒ Jerusalem, Roma eller et sted knyttet til en åpenbaring eller en helgen. En slik vandring kan være et sterkt symbolsk uttrykk for den enkeltes livsvandring mot møtet med Gud etter døden, eller når man går i flokk, et bilde på Guds folk på vandring mot et paradisisk mål.

Imidlertid er det også mulig legge inn noe annet og nærere i salme 84. For kristne er det ganske naturlig mentalt å omskrive Jerusalem, Sion og Tempelet med kirken. Da kan salmen uttrykke vår glede over og lengsel etter den stille bønnen i kirkerommet eller den liturgiske feiringen, og i salmens festreise kan vi da se vår egen vei til kirken. Det er ikke uten grunn at noen sier at å be salme 84 er en god forberedelse til et kirkebesøk.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme84

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼