Salme 85 ‒ Rettferdighet bøye seg ned fra himmelen

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  2 Herre, du er nådig mot ditt land,
                lar Jakobs fanger vende hjem.
  3 Folkets synder fjerner du,
                skjuler deres ondskap.
  4 Du lar din vrede fare,
                vender om fra din glødende harme.

  5 Før oss tilbake, vår frelses Gud,
                glem din vrede mot oss.
  6 Skal din harme bestå for alltid,
                din vrede fra slekt til slekt?
  7 Vil du ikke gi oss liv på ny,
                så ditt folk kan gledes i deg?
  8 La oss få se din godhet, Herre,
                og gi oss din frelse.
  9 Jeg vil høre hva Herren sier,
                Guds tale er fred for hans folk, hans venner,
     for dem som vender sitt hjerte mot ham,
                og ikke vender tilbake til sin galskap.
10 Hans frelse er nær den som frykter ham,
                hans herlighet skal bo i vårt land.
11 Kjærlighet skal møte sannhet,
                rettferdighet skal favne fred.
12 Sannhet skal spire frem av jorden,
                rettferdighet bøye seg ned fra himmelen.
13 Det er Herren som gir lykke,
                og jorden gir sin grøde.
14 Rettferdighet går foran hans åsyn,
                dens fotspor viser vei.

Noen klassifiserer salme 85 som en kollektiv klagesalme (på grunn av versene 5‒8), andre påpeker at salmen har elementer fra flere sjangre. Den tilhører den tredje av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på tirsdag i uke 3. KF-TIDEBØNN benytter den i laudes på onsdag.

Av og til setter man ekstra pris på en salme fordi den inneholder noen fine vers. Kan det tenkes noe vakrere enn dette?

Kjærlighet skal møte sannhet,
                rettferdighet skal favne fred.
Sannhet skal spire frem av jorden,
                rettferdighet bøye seg ned fra himmelen.

[vv 11‒12]

Vi er ikke alene om å like disse versene. Karen Blixen bruker dem for eksempel i Babettes gjestebud, hvor general Loewenhielm siterer dem i sin tale:

Ay, that which we have rejected is poured upon us abundantly.
For mercy and truth have met together, and righteousness and
bliss have kissed one another!
[Fra originalteksten: Isak Dinesen Babette’s Feast]

I romanen blir versene brukt i en nokså verdslig sammenheng, men når vi leser versene i den rette konteksten, som en religiøs tekst, er det foreningen av det himmelske og det jordiske som er budskapet. Det er denne foreningen som er selve innbegrepet av religion ‒ ordet er avledet av et latinsk ord som betyr «å binde sammen». Eller for å si det med det sentrale verset i Fadervår: Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.

Dette avsnittet av salme 85 er som et ekko av noe vi leser hos Jesaja, en tekst hvor de to første linjene brukes i en latinsk vekselsang som ofte synges i katolske messer i adventstiden, Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum:

La det dryppe ovenfra, du himmel!
Rettferd skal strømme fra skyene.
Jorden skal åpne seg,
gi frelse som frukt
og la rettferdighet spire.
Jeg, Herren, skaper dette.
[Jes 45:8]

Men vi må ikke glemme resten av denne fine salmen. Den har tre avsnitt. (1) Først blir vi minnet om Guds velgjerninger i fortiden [vv 2b‒4]. Det er mulig at salmisten særlig har hatt tilbakekomsten fra Babylon i tankene. Her er litt synd at teksten ovenfor bruker nåtid. Bibelen 2011 (og mange andre bibeloversettelser) har verbene i fortid, noe som bedre uttrykker erindringsperspektivet i salmens innledning. (2) Så kommer en inntrengende bønn om hjelp i vanskeligheter [vv 5‒8]. Her kan det være at den aktuelle konteksten har vært jødefolkets situasjon etter returen: Tempelet var ødelagt og fiender truet fortsatt. (3) Den siste delen uttrykker en trygg tillit til Guds hjelp, formulert som en profeti [vv 9‒14]: Jeg vil høre hva Herren sier [v 9].

Det er mulig å bruke denne salmen på mange måter i egen bønn. La oss se på to eksempler:

1) Israelittene ba den mens de mintes Guds frelsende virke i deres historie [vv 2‒4]. På en lignende måte tolket Ireneus, Augustin og mange andre kirkefedre salmen i lys av den nye pakts frelseshistorie. Tenk for eksempel på de to versene vi leste i innledningen til denne kommentaren. De har blitt tolket i lys av Jesu Kristi inkarnasjon, Gud Sønn som ble menneske, (rettferdighet bøye seg ned fra himmelen) og hans oppstandelse fra de døde (Sannhet skal spire frem av jorden). Salmisten hadde selvfølgelig ikke disse tankene i hodet da han skrev, men når vi som kristne leser salmen på denne måten, blir den Guds ord til oss, til inspirasjon, meditasjon og takknemlighet.

2) Det er også mulig å be salmen når vi selv, vår familie, våre venner, kirken eller verden er i vanskeligheter. Da finner vi trøst ved å bli minnet om Guds hjelp i fortiden [vv 2‒4], vi kan legge våre intensjoner inn i den sentrale klagebønnen [vv 5‒8] og vi kan uttrykke vår tillit i de siste versene [vv 9‒14].

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme85

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼