Salme 98 ‒ Bryt ut i jubel og lovsang

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Syng en ny sang for Herren,
                underfulle ting har han gjort.
     Han har seiret ved sin høyre hånd,
                ved sin hellige arm.
  2 Herren har kunngjort sin frelse,
                åpenbart sin rettferd for folkenes åsyn.
  3 Han kom sin miskunn ihu,
     sin trofasthet mot Israels hus.
                Den vide jord har skuet frelsen fra vår Gud.
  4 Rop av glede for Herren, all jorden,
                bryt ut i jubel og lovsang.
  5 Syng for Herren til sitar,
                til sitar med sangens røst.
  6 Syng av glede for Herren, vår konge,
                til trompeter og hornets klang.
  7 Havet bruse og alt som fyller det,
                hele jorden og alle som bor der.
  8 Elvene klappe i hender,
                fjellene juble
  9           for Herrens åsyn.
     For han kommer for å dømme jorden.
                Han dømmer jorden med rettferd
                og folkene med visdom.

Salme 98 klassifiseres som en lovsang, noen tilføyer at det er en salme til Jahves tronsetting (i Himmelen). Salmegruppen 93‒100 er omtalt i kommentaren til salme 93. Salme 98 tilhører den fjerde av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

Salme 98 har et visst slektskap med salme 96. Begge oppfordrer oss til å synge en ny sang for Herren. Siden det er omtalt i kommentaren til salme 96, blir det ikke drøftet her.

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes på onsdag i uke 3. KF-TIDEBØNN benytter den i laudes på torsdag.

Dette er enda en salme som lovpriser Gud som konge.

Vi legger merke til salmens universelle perspektiv. Det er ikke bare Guds utvalgte folk ‒ Israels hus [v 3] ‒ som blir oppfordret til å synge en ny sang for Herren [v 1]. Nei, alle mennesker ‒ all jorden [v 4] ‒ inviteres til å delta i lovprisningen med sang og spill [vv 5‒6]. Og ikke bare det, hele naturen ‒ havet, elvene, fjellene og hele jorden ‒ kalles til å juble for Herrens åsyn [vv 7‒9]. Vi kan se for oss en universell liturgi hvor menneskene synger og spiller og naturen bruser, klapper i hendene og jubler.

Kan det bli mer storslagent? Slik må det bli når alt det skapte skal lovprise Herren, vår konge [v 6], for hans storverk [v 1] og for hans frelse [vv 2‒3], rettferd [vv 2,9] og visdom [v 9]. Vi har bare én ting å gjøre, vi må ta del i denne universelle jubelen!

Salmen skuer ikke bare tilbake til de underfulle ting har han gjort i fortiden [vv 1‒3], den peker også inn i fremtiden, for han kommer for å dømme rettferdig og vist [v 9]. Bak salmistens ord aner vi en skjult henvisning til Jesajas profetiske ord om den paradisiske tilstanden i de siste tider:

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus […]» Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. [Jes 2:2‒4]

Mange bibellesere legger vekt på ordet dømme [v 9]. Det høres litt skremmende ut, som om det betyr å «dømme» i juridisk forstand eller kanskje til og med å «fordømme». Ordet har imidlertid på hebraisk også en annen betydning, som benyttes i en del bibel­oversettelser. Det kan også bety «regjere», «styre» eller «lede» [John Paul II 2004:194]. Dommernes bok i Det gamle testamentet forteller oss for eksempel at før kongetiden ble jødefolket ledet av dommere. Dette høres veldig teknisk ut, men det kan kanskje inspirere oss å vite at det niende verset også kan ha denne betydningen:

For han kommer for å regjere over jorden.
Han leder jorden med rettferd og folkene med visdom.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme98

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼