Salme 143 ‒ Ingen som lever er rettferdig for deg

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Herre, hør min bønn, lytt til min tryglende røst,
                svar meg i din trofaste rettferd.
  2 Gå ikke i rette med din tjener.
                Ingen som lever er rettferdig for deg.

  3 Fienden forfølger min sjel,
                knuger mitt liv til jorden.
     Han lar meg sitte i stummende mørke,
                lik dem som er døde for evig.
  4 Livsånden slukner i meg.
                Jeg er forferdet i hjertets grunn.

  5 Jeg minnes fordums dager, jeg tenker på alt ditt verk
                og grunner på dine henders gjerning.
  6 Jeg rekker mine hender ut mot deg,
                min sjel tørster etter deg
                som uttørket jord etter vann.
  7 Drøy ikke, svar meg, Herre,
                jeg har ikke pust igjen.
     Skjul ikke ditt åsyn for meg,
                så jeg blir lik dem som farer ned i graven.
  8 Vis meg hver morgen din kjærlighet,
                til deg setter jeg min lit.
     Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå,
                for jeg løfter min sjel mot deg.
  9 Fra mine fiender fri meg, Herre,
                jeg søker ly hos deg.
10 Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud,
                på trygge stier lede meg din gode ånd.
11 For ditt navns skyld la meg leve,
                i din rettferd før min sjel ut av trengsel.

Salme 143 klassifiseres som en individuell klagesalme. Ifølge kirkelig tradisjon er salme 143 også en botssalme. Den tilhører den siste av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

TIDEBØNNENE har ikke med salmens hatefulle vers 12: Du som viser miskunn, utrydd mine fiender og gjør ende på alle som står imot meg! For jeg er din tjener. [Bibelen 2011]. I Den katolske kirkes offisielle, latinske utgave av tidebønnene [Liturgia Horarum 1985] står verset i parentes, som indikerer at det kan sløyfes.

TIDEBØNNENE bruker denne salmen i laudes [jf. v 8a] på torsdag i uke 4. KF-TIDEBØNN benytter ikke salme 143 i ukens laudes eller vesper.

Katolikker og lutheranere

Dette er en salme som katolikker og lutheranere har lest noe forskjellig. Katolske kristne har brukt salme 143 (og de andre seks botssalmene) på mange måter, blant annet som uttrykk for anger over synd, som bønn om tilgivelse, som forberedelse til skriftemål og som botshandling. Martin Luther på sin side ble inspirert av Paulus, som siterer et vers i salme 143:

Ingen som lever er rettferdig for deg [altså for Gud, v 2b].

Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. [Gal 2:16; jf. Rom 3:20]

Dette var som kjent et utgangspunkt for Luthers lære om frelse ved troen alene.

Nå ‒ i tiden etter 500 årsjubileet for den lutherske reformasjonen, og etter flere års forsiktig tilnærming mellom lutherske kirkesamfunn og Den katolske kirke, kan denne salmen vekke oss til ettertanke. Mot denne bakgrunnen kan vi med god grunn gjøre denne bønnen til vår egen:

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud, på trygge stier lede meg din gode ånd [v 10].

Ja, la Den hellige Ånd vise oss veien videre …

Litt mer om salmen

Den detaljen vi hittil har sett på, er selvfølgelig ikke en uttømmende beskrivelse av hele salme 143, for den er en typisk, individuell klagesalme, og den har en klar struktur.

Etter en innledning, en bønn om Guds oppmerksomhet [vv 1‒2], beskriver salmisten en krise og effekten den har på ham [vv 3‒4]. Ordene han har valgt, kan tyde på at han er forfulgt av ett eller flere fiendtlige mennesker, uten at vi får mer detaljerte opplysninger om krisen.

For oss, som ber denne salmen, kan imidlertid denne «fienden» være en metafor for all den ondskap og lidelse som vi selv måtte oppleve.

Så kommer en kort overgang, hvor den plagede personen uttrykker sin tillit til og lengsel etter Gud [vv 5‒6]. Han avslutter med en intens bønn om Guds hjelp [vv 7‒11], ikke bare til å overvinne fienden [v 9], men også til selv å kunne følge den gode vei [vv 8b,10].

Det er en bønn som vi kan gi vår fulle tilslutning til.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme143

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼