INNHOLD (detaljert MENY)

▲ Forrige kapittel    Neste kapittel ▼

HJEMMESIDE (den første siden)
HURTIGMENY
(til salmene) og BRUKSVEILEDNING

INNHOLD (detaljert MENY)

FORORD — salmebrukerens synsvinkel

INTRODUKSJON
Lett og vanskelig
Om å tolke og bruke salmene
Typologi ‒ en kristen ny-lesning av salmene
Skal meningen ut eller inn?
Kaos eller orden?
Salmebrukerens roller
Noen praktiske opplysninger

LENKER TIL SALMENE I LAUDES OG VESPER ordnet etter uker og dager i tidebønnenes 4 ukers syklus.

SALMEKOMMENTARER

Første bok
  5  Til deg retter jeg min bønn
  8  Herre vår Herre herlig er ditt navn
11  Herren er min tilflukt
15  Herre hvem får gjeste ditt telt
16  Du gir meg gledens fylde for ditt åsyn
19  Himlene forkynner Guds ære
20  Herren bønnhøre deg på nødens dag
21  Kongen setter sin lit til Herren
23  Herren er min hyrde
24  Hvem kan stige opp på Herrens fjell
25  Herre, jeg løfter min sjel til deg
27  Herren er mitt lys og min frelse
29  Herrens røst med velde
30  Du vendte sorgen til dans
32  Salig den hvis overtredelser er forlatt
33  Salig det folk hvis Gud er Herren
36  Til himmelen rekker din miskunn
41  Herre vær meg nådig
Andre bok
42‒43  Min sjel tørster etter den levende Gud
45  Jeg synger min sang for kongen
46  Jakobs Gud er vår faste borg
47  Gud stiger opp under jubelrop
48  Stor er Herren og høylovet i Guds stad
49  Mennesket kan ikke kjøpe seg fri
51  Utslett min synd i din rike barmhjertighet
57  Vis deg høy over himmelen Gud
62  Min sjel finner hvile i Gud alene
63  Gud du min Gud deg søker jeg
65  Deg Gud tilkommer lovsang
67  Måtte folkene takke deg Gud
72  I ham skal alle folk velsignes
Tredje bok
77  Jeg løftet min røst mot Gud
80  Gud før oss tilbake
81  Om bare mitt folk ville høre meg
84  Hvor elskelige er dine boliger
85  Rettferdighet bøye seg ned fra himmelen
86  Herre du er tilgivelse og godhet
87  Kirken det nye Sion
Fjerde bok
90  Fra evighet til evighet er du Gud
92  Det er godt å prise Herren
93  Herren er konge
  95  Kom la oss juble for Herren
  96  Syng en ny sang for Herren
  97  En dramatisk og stillferdig Gud
  98  Bryt ut i jubel og lovsang
  99  Hellig hellig hellig
100  Juble for Herren all jorden
101  Om nåde og rett vil jeg synge
105  Husk det underfulle Herren har gjort
Femte bok
108  Herre mitt hjerte er rede
110  En gammel tekst som stadig blir ny
111  Store er alle Guds verk
112  Salig den mann som frykter Herren
113  Velsignet være Herrens navn
114  Da Israel fór ut av Egyptens land
115  Sett din lit til Herren
116  Frelsens kalk vil jeg løfte
117  Kort og godt
118  Evig er hans kjærlighet
119  En ABC om kjærligheten til loven
121  Min hjelp kommer fra Herren
122  La oss gå opp til Herrens hus
123  Til deg løfter jeg mine øyne
124  Vår sjel er fridd fra fangerens snare
125  Klippefast
126  Da Herren førte Sions fanger hjem
127  Hvis Herren ikke bygger huset
130  Fra dypet kaller jeg på deg Herre
131  Mitt hjerte er ikke hovmodig
132  Herre kom David ihu
135  Lovsyng Herrens navn
136  For evig varer hans miskunn
137  Ved Babylons floder satt vi og gråt
138  Alt gjør Herren for meg
139  Herre du gransker og kjenner meg
141  Som røkoffer gjelde min bønn for deg
142  Du er min arv i de levendes land
143  Ingen som lever er rettferdig for deg
144  Komme ditt rike
145  Alles øyne ser hen til deg
146  Lov Herren min sjel
147  Lovsyng Herren Jerusalem
148  Lov Herren himmel og jord
149  Med tveegget sverd i hånd
150  Alt som har ånde lovsyng Herren

TILLEGG
TIDEBØNNER ‒ kort orientering
SALMENES BOK ‒ to serier med nummer

LITTERATUR

KONTAKT

▲ Forrige kapittel    Neste kapittel ▼