Salme 111 – Store er alle Guds verk

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼

  1 Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte
                i de rettferdiges råd og forsamling.
  2 Store er alle Guds verk,
                vel gransket av alle som elsker dem.
  3 Høyhet og herlighet er hans gjerning,
                og hans rettferd står til evig tid.
  4 Han har reist sine under et varig minne.
                Herren er nådig og barmhjertig.
  5 Han gir føde til dem som frykter ham;
                han minnes sin pakt til evig tid.
  6 Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk,
                da han gav dem hedningefolkenes arv.
  7 Hans henders gjerning er rett og troskap,
                pålitelige er alle hans bud.
  8 De står fast for evig,
                de er gitt i rettvishet og sannhet.
  9 Forløsning sendte han sitt folk,
     han har fastsatt sin pakt til evig tid,
                hans navn er hellig og vekker frykt.
10 Å frykte Herren er veien til visdom,
     klok er hver som følger den.
                Hans pris skal lyde til evig tid.

Salme 111 klassifiseres som en lovsang. Den er strukturert slik at første bokstav i hver av linjene begynner med en hebraisk bokstav i alfabetisk rekkefølge (den er altså en akrostisk salme, se mer om det i kommentaren til salme 119). Salmen tilhører den siste av Salmenes boks fem «bøker». (Se mer om typer og gruppering av salmene i Kaos eller orden.)

Salmen har et visst slektskap med den etterfølgende salmen, salme 112. Mange hevder at begge salmene er skrevet av den samme salmisten. TIDEBØNNENE bruker begge salmene med én ukes mellomrom i andre vesper på søndag, først salme 111 i uke 3 og så salme 112 i uke 4. KF-TIDEBØNN benytter den i vesper på søndag.

I denne salmen møter vi en troende som sammen med andre priser og takker Herren, antakelig i Tempelet, for hans mektige virke og for den pakten han sluttet med det utvalgte folket [vv 1‒4]. Salmen er typisk for den fromheten som vi ofte møter i Salmenes bok, en fromhet som bygger på erindring: Israelittene takker og lovpriser de Gud for hans mektige gjerninger i folkets historie.

Salme 111 har mange mer eller mindre åpenbare henvisninger til disse historiske hendelsene: frigjøringen og utvandringen fra Egypt [v 9], manna som de fikk å spise i ørkenen [v 5], de mektige hendelsene på Sinai hvor folket fikk loven og en pakt med Jahve [vv 5,7‒9] og det lovede land som ble gitt dem [v 6]. Når folket sang at Herren er nådig og barmhjertig [v 4], ble de også minnet om det som Moses opplevde på Sinai:

Herren gikk forbi ham og ropte: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet!» [2 Mos 34:6]

Denne type fromhet er også svært sentral for oss kristne. I vårt Credo, den nikenske trosbekjennelsen, henvises det til de store hendelsene i vår frelseshistorie. Der bekjenner vi at Faderen har skapt himmel og jord og at Jesus Kristus er født av Faderen fra evighet. Vi blir minnet om Jesu Kristi unnfangelse, fødsel, død, oppstandelse og himmelfart og om Den hellige Ånd som har talt ved profetene.

Vår trosbekjennelse er ikke et tankesystem, en ideologi, den er en beretning om en rekke av historiske hendelser: «Jeg tror på Gud og alt han har GJORT».

Det er den franske presten Noël Quesson [1979:207‒209] som skriver dette. I overensstemmelse med mange av kirkens åndelige veiledere, helt fra kirkefedrenes tid til i dag, påpeker han at vi kan bli minnet om de store hendelsene i Den nye pakten når vi ber salme 111. La oss se på noen eksempler.

I vers 5 nevner salmisten føde (antakelig ørkenens manna); for oss er Jesus Kristus livets brød [Joh 6:35,48], som vi mottar i nattverden. Israelittene minnes manna, og Kristus ber oss huske at nattverden er et minnemåltid: Gjør dette til minne om meg [Luk 22:19].

Når vi leser at forløsning sendte han sitt folk [v 9], kan vi tenke på vår egen frelse ved Kristi inkarnasjon, virke, lidelse, død og oppstandelse.

Salmen referer til Guds pakt med sitt folk [vv 5,9]; Kristus slutter også en pakt med oss:

Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere [Luk 22:20].

Gud ga israelittene en stor samling med bud [v 7]; i evangeliene leser vi om et nytt bud som vi har mottatt [Joh 13:34]. Slik kan tankene våre gå fra den gamle salmeteksten til alt Jesus Kristus gjorde for oss.

Med salme 111 lovpriste og takket jødefolket den mektige og aktive Gud. Det kan vi også gjøre.

#TideBønn #SalmenesBok #salmer #bønn #typologi #eisegese #eisegesis #salme111

▲ Forrige kapittel   Innhold (meny)   Neste kapittel ▼